fbpx
Calea Călărași 156
office@businessgenerator.ro

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(cf. art.13 și 14 din Regulamentul UE nr. 679/2016)

 

1.   Identitatea și datele de contact ale Operatorului

S.C. BUSINESS GENERATOR S.R.L., cu sediul în Calea Calarasi, nr 156, sector 3, Bucuresti, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/4735/30.04.2020, CUI RO42471500, website: https://www.businessgenerator.ro, e-mail: office@businessgenerator.ro

 

 1. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor sau ale persoanei desemnate pentru protecția datelor cu caracter personal, după caz:

e-mail: office@businessgenerator.ro

 

 1. Scopul/scopurile prelucrării

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

 • furnizarea serviciilor de formare profesională a adulților, conform prevederilor O.G. nr.129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare si ale ordinului Ministerului Muncii nr. 501/5253/2003 cu modificările și completările ulterioare. Serviciile pot fi furnizate în format clasic (prezența în sala de curs) sau prin sistem de videoconferință;
 • furnizarea cursurilor si examinărilor (altele decât cele acreditate de Autoritatea Natională de Calificări (ANC)) și eliberarea diplomelor de participare/absolvire. Serviciile pot fi furnizate în format clasic (prezența în sala de curs) sau prin sistem de videoconferință;
 • pentru a vă putea elibera certificatul de absolvire a cursului;
 • pentru a întocmi documentele financiar-contabile aferente desfășurării cursurilor, în cazul în care factura se emite unei persoane fizice;
 • contactarea ulterioară în vederea oferirii de servicii similare cu cele deja contractate;
 • contactarea ulterioară în vederea oferirii de cursuri, servicii de audit si/sau consultanță
 1. Temeiul/temeiurile legal/e al/e prelucrării

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri de prelucrare:

 1. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract – prelucrările realizate pentru scopurile prezentate la punctul 3, lit.a, b și c;
 2. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului – prelucrările realizate pentru scopurile prezentate la punctul 3, lit.c și d;
 3. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil – prelucrările realizate pentru scopul prezentat la punctul 3, lit.e.
 4. consimțământul persoanei vizate – numai în ceea ce privește scopul prelucrării arătat la punctul 3 lit. f).
 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate (pot diferi în funcție de temeiul de prelucrare si scopurile prelucrarii)

Informațiile personale colectate și prelucrate de Business Generator sunt din categoria informațiilor de business (numite în continuare ”Business-To-Business” sau ”B2B”) sau informații ale persoanelor fizice, clienți ai Business Generator. În timpul proceselor noastre de afaceri este posibil să avem acces la următoarele categorii de date:

-datele personale (de exemplu, numele dvs.);
-detaliile de contact ale companiei (de ex. adresa fizică a companiei dvs., adresa dvs. de e-mail pentru companie și telefonul companiei dvs.);
-detalii despre cumpărarea serviciilor;
-detalii ale angajatorului dvs.;
-informații despre interacțiunile dvs. cu conținutul nostru, cu mediile sociale și cu orice informații comerciale legate de cumpărarea serviciilor dvs. (de exemplu, servicii de instruire, servicii de cercetare, servicii de publicare în cataloagele noastre, servicii de consultanță, servicii de dezvoltare a afacerii și servicii de consultanță).

În funcție de scopul prelucrării, prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

5.1. Pentru îndeplinirea scopurilor prelucrărilor menționate la punctul 3 lit. a), c):

– nume, prenume;

– adresa e-mail;

– numar de telefon mobil;

– domiciliu;

– data si locul nașterii;

– prenumele părinților;

– CNP;

– serie și număr act de identitate;

– imagine;

– date privind studiile;

– semnatura

5.2. Pentru indeplinirea scopurilor prelucrărilor menționate la punctul 3 lit. b):

– nume, prenume;

– adresa e-mail;

– numar de telefon mobil;

– semnatura;

– alte date cu caracter personal solicitate dupa caz, de organizatia care a furnizat acreditarea cursului respectiv

5.3. Pentru indeplinirea scopurilor prelucrarilor mentionate la punctul 3 lit. d):

– nume, prenume;

– domiciliu

5.4. Pentru indeplinirea scopurilor prelucrarilor mentionate la punctul 3 lit. e), f):

– nume, prenume;

– adresa e-mail;

– numar de telefon mobil

5.5. În cazul în care serviciile sunt furnizate în sistem de videoconferință:

– adresă e-mail

– voce

– imagine

Conform reglementărilor ANC, în cazul cursurilor acreditate de această instituție, pentru constituirea dovezilor privind desfășurarea cursului, este necesară înregistrarea permanentă a acestuia. Înregistrarea va fi stocată în sistemele noastre pentru o durată de 1 an de la data absolvirii cursului.

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal mentionate mai sus, în funcție de scopul prelucrării specifice, după caz, către:

– Organizatiile din partea cărora participați la curs;

– Organizatiile naționale sau internaționale care au furnizat acreditarea cursului respectiv (ex: ANC (Romania), PECB, APMG (Marea Britanie) – doar in cazul participării la astfel de cursuri;

– ANAF (in cazul in care factura se intocmeste pentru o persoana fizică).

– furnizorul software-ului de videoconferință  – Zoom Video Comunications Inc.

 

 1. Datele cu caracter personal furnizate vor fi transferate către operatori din afara U.E. sau organizații transfrontaliere

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate către state terțe sau organizații internaționale din afara U.E.

În cazul în care serviciile sunt prestate în sistem de videoconferință, datele dumneavoastră cu caracter personal (adresă de email, imagine, voce) vor fi transmise către Zoom Video Comunications Inc., cu sediul în Statele Unite ale Americii. Mai multe informații despre politica de confidențialitate a acestei societăți puteți găsi aici:

https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html.

Vă rugăm să semnați această informare dacă sunteți de acord cu transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. În lipsa acestui acord nu vom putea realiza cursul în sistem on-line și nici constitui dovezile solicitate de ANC pentru desfășurarea acestuia.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal furnizate sau criteriile în funcție de care se va determina această perioadă

Datele personale ale cursantilor, prelucrate conform scopurilor de la pct. 3 b), se stocheaza pe o perioada de trei ani de la finalizarea instruirii, în scopul pastrării de dovezi ale realizării activității de instruire și care pot fi utilizate în cazul unui control din partea autorităților, litigiu sau dispută contractuală cu clientul/cursantul care a solicitat serviciul de instruire.

 

In cazul participării la cursuri acreditate de ANC, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada impusă de reglementările Autorității Naționale pentru Calificări, precum și pe durata impusă de reglementările financiar- contabile în vigoare (în cazul emiterii facturii pentru persoane fizice).

 

 1. Drepturile pe care le aveți față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

În conformitate cu dispozițiile art. 15-22 din Regulamentul UE 679/2016, aveți următoarele drepturi referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 1. dreptul de acces: dreptul de a obtine din partea Operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date personale care vă privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si la anumite informatii conform legii. Formular exercitare drept de acces
 2. dreptul la rectificare: dreptul de a obtine de la Operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc si/sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. Formular exercitare drepturi de rectificare stergere restrictionare
 3. dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat): dreptul de a obtine din partea Operatorului stergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, doar dacă:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) vă retrageți consimtamantul pe baza căruia are loc prelucrarea (în condițiile în care prelucrarea s-a făcut pe baza consimțământului dumneavoastră) și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(c) vă opuneți prelucrarii datelor cu caracter personal care vă privesc (inclusiv creării de profiluri) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în scop de marketing direct (inclusiv creării de profiluri);

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află Operatorul;

(f) datele nu sunt necesare pentru și/sau in legatura cu executarea contractului;

(g) dupa expirarea perioadei pentru care Operatorul are o obligatie legala de pastrare si/sau arhivare a datelor cu caracter personal;

(h) prelucrarea datelor nu este necesara pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si informare;

(i) prelucrarea datelor nu este necesara pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica Operatorului;

(j) prelucrarea datelor nu este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(k) in alte cazuri prevazute de lege, in conditiile, limitele si cu respectarea exceptiilor prevazute de lege. Formular exercitare drepturi de stergere.

 1. dreptul la restrictionarea prelucrarii, dacă:

(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

(c) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar

Dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

(d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu prevederile legale, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale dumneavoastră.

Dupa restrictionarea prelucrarii, datele cu caracter personal nu mai pot fi prelucrate (cu exceptia stocarii), decât cu consimtamantul dumenavoastră si/sau in cazurile prevazute de lege. Aveți dreptul să ne solicitați o informare cu privire la destinatarii carora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, carora le-am comunicat orice rectificare sau stergere a datelor cu caracter personal sau restrictionare a prelucrarii efectuate la solicitarea dumneavoastră. Formular exercitare drepturi de restrictionarea datelor personale

 1. dreptul la portabilitate: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-a furnizat Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul dumneavoastră de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Operatorului, în cazurile si conditiile prevazute de lege.

Aveți dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal se aplică in conditiile si in limitele prevazute de lege. Formular exercitare drept la portabilitatea datelor personale

 1. dreptul la opozitie: dreptul de a vă opune, in orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc si creării de profiluri, in conditiile legii, cu exceptia cazului in care Operatorul are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastră sau daca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau in fata altor autoritati conform legii. Formular exercitare drept de opozitie la prelucrarea datelor personale
 2. dreptul la retragerea consimtamantului: atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, acesta poate fi retras, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Consimtamantul nu poate fi retras cu privire la datele cu caracter personal care sunt necesare pentru:

(a) executarea contractului;

(b) pentru indeplinirea unei obligatii legale a Operatorului;

(c) pentru apararea intereselor legitime urmărite de Operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale dumneavoastră, care necesita protejarea datelor cu caracter personal;

(d) pentru protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

(e) pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public;

(f) in alte cazuri prevazute de lege.

 1. in cazul existentei unui proces decizional automatizat si crearii de profiluri, dreptul dumneavoastră de a obtine interventie umana din partea Operatorului, de a-si expima punctul de vedere si de a contesta decizia.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin formularea unei solicitări scrise sau prin completarea formularului „Cerere persoană vizată” și trimiterea acestuia la adresa de e-mail office@businessgenerator.ro

 

 1. Aveți dreptul de a vă adresa cu plângere la Autoritatea de supraveghere

În calitate de persoană vizată aveți dreptul ca, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea de Supraveghere  (ANSPDCP) în legătură cu modul în care vă sunt prelucrate datele sau cum vă sunt respectate drepturile în legătură cu aceste prelucrări.

 

 1. Datele cu caracter personal vor face obiectul unui proces decizional individualizat automat sau al creării de profiluri? Dacă da, precizați care este temeiul prelucrării și consecințele probabile la nivelul drepturilor și libertăților persoanei vizate

 Nu folosim procese de profilare automată și decizii automatizate.

ADRESA

Calea Călărași 156, sector 3, București

TELEFON

0720.328.424

eMail

office@businessgenerator.ro